Menu

Kontakt

Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym,
prowadzonym przez XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000112388.
Wysokość kapitału zakładowego: 40.000,00 PLN, NIP 536-10-10-844